(En PDF: SessioEleccionsSindicalsFemec. També hi ha disponibles altres Guies i materials, Normativa, Formularis d’eleccions, i Recull de laudes)

LA CGT I LES ELECCIONS SINDICALS

La participació a les eleccions sindicals no és més que una estratègia, no és pas perquè acceptem aquest funcionament, que ens ha estat imposat.

Una estratègia orientada a aconseguir mitjans d’acció, no pas una finalitat en sí mateixa.

Anem a les eleccions per a defensar i enfortir el que nosaltres entenem que és l’autonomia obrera.

Nosaltres no creiem en l’executivisme dels Comitès. Volem buidar-los de contingut. Rebutgem la seva estructura falsament unitària

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ (I)

Participació dels treballadors a l’empresa: Sistema dual de representació

• REPRESENTACIÓ SINDICAL (Secció): Organització sindical a l’empresa, representa les afiliades. La constitueixen aquestes conforme les estatuts del sindicat
• REPRESENTACIÓ UNITÀRIA: Del conjunt de les treballadores. Determina la representativitat sindical

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ (II)

Òrgans de representació unitària:

• DELEGADES DE PERSONAL: Empreses o centres de treball amb més de 10 treballadores i menys de 50 (1 delegada fins a 30 treballadores, 3 delegades entre 31 i 49). També n’hi pot haver una delegada en empreses d’entre 6 i 10 treballadores, si aquestes ho decideixen per majoria.
• COMITÈ D’EMPRESA: Segons l’ET (art. 63) és “l’òrgan representatiu i col·legiat del conjunt dels treballadors en l’empresa o centre de treball per a la defensa dels seus interessos”. Empreses amb un cens de 50 treballadores o més.
• Es pot pactar en conveni l’existència d’un COMITÈ INTERCENTRES.

PROMOCIÓ D’ELECCIONS (1) QUI POT PROMOURE

Les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit estatal, a la Comunitat Autònoma o àmbit funcional o territorial

Les organitzacions sindicals amb un mínim del 10% a l’empresa

Els propis treballadors/es per acord majoritari

Qui pot convocar Eleccions Sindicals per Promoció Generalitzada?

• Les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit concret, amb un mínim conjunt del 50%

PROMOCIÓ D’ELECCIONS (II). COM ES PROMOUEN

Mitjançant el PREAVÍS, que ha de comptar amb els següents requisits:

• Model Oficial
• Els promotors han d’estar legitimats
• Determinació data d’inici del procés electoral
• Dades de l’empresa (denominació, direcció,…)
• En cas d’acord majoritari dels i les treballadores, cal aportar acta de l’acord amb totes les dades

PROMOCIÓ D’ELECCIONS (III). COM ES PROMOUEN

ÉS MOLT IMPORTANT POSAR TOTES LES DADES I CORRECTAMENT, ENCARA QUE NOMÉS SERÀ NUL EL PREAVÍS SI OBSTACULITZA LA PARTICIPACIÓ D’ALTRES SINDICATS

TAMBÉ ÉS MOLT IMPORTANT SABER QUE UNA VEGADA INICIAT EL PROCÉS ELECTORAL NO ES POT “RENUNCIAR”, I PER TANT AL PRESENTAR EL PREAVÍS HEM DE TENIR MOLT CLAR QUE PUGUEM PRESENTAR CANDIDATURA DE CGT

En cas de concurrència de promotors en les Eleccions Sindicals, serà vàlid el primer PREAVÍS registrat, sempre i quan els següents preavisos no siguin de la majoria sindical de l’empresa

És obligació dels promotors comunicar-ho a l’empresa i a la Oficina Pública de la Autoritat Laboral

PROMOCIÓ D’ELECCIONS (IV). COM ES PROMOUEN

Obligacions de l’empresari:

• Publicació del Preavís
• Donar trasllat del Preavís als i les representants dels i les treballadores, i comunicar-ho a les persones que formaran la Mesa Electoral
• Facilitar el Cens laboral
• Donar mitjans necessaris a la Taula Electoral, i facilitar les reunions, locals i tablons pels sindicats
• Facilitar els mitjans per l’exercici del vot

PROMOCIÓ D’ELECCIONS (V). CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL

On podem promoure Eleccions Sindicals?

La unitat d’àmbit de les Eleccions Sindicals és el Centre de Treball, la unitat productiva amb organització específica donada d’alta com a tal a la Autoritat Laboral (encara que es pot presentar prova en contra)

La definició del Centre de Treball ocasiona molts conflictes.

Sota cap concepte l’empresari pot utilitzar les seves facultats organitzatives per alterar les expectatives de representativitat sindical, i qualsevol actuació en aquest sentit seria una infracció en el dret fonamental a la llibertat sindical i seria nul.

PROMOCIÓ D’ELECCIONS (VI). CAUSES DE LA PROMOCIÓ

Les Eleccions TOTALS:

• Per finalització del mandat de 4 anys (es pot fer quan faltin tres mesos)
• Per declaració de nul·litat del procediment electoral
• Per revocació del mandat electoral en assemblea
• Al transcórrer 6 mesos des de l’inici de l’activitat del Centre de Treball

Les Eleccions PARCIALS:

• Per augment de la plantilla del Centre de Treball

CONSTITUCIÓ DE LA MESA ELECTORAL (I)

S’ha de constituir en el termini dels 7 dies següents a la recepció del preavís per part de l’empresa.

Està composta de:

• PRESIDENT: el treballador/a més antic de l’empresa
• VOCAL: el treballador/a de més edat de l’empresa
• SECRETARI: el treballador/a més jove de l’empresa

Mai es pot ser alhora candidat/a a les eleccions i membre de la Taula (si es dóna aquesta circumstància la persona ha de comunicar-ho i ser substituida per un suplent).

CONSTITUCIÓ DE LA MESA ELECTORAL (II)

Les Meses es constitueixen mitjançant acta amb model normalitzat.

Cal sol·licitar al president còpia de l’acta de constitució. Important per a reclamacions posteriors.

La Mesa adopta acords per majoria de vots.

CONSTITUCIÓ DE LA MESA ELECTORAL (III)

Tipus de Taules:

• TAULA ELECTORAL ÚNICA, en un Centre de Treball amb un únic col·legi
• TAULA ELECTORAL DE COL·LEGI: quan la plantilla es divideixi en dos grups professionals (tècnics i Administratius / Especialistes i no Qualificats)
• TAULA ELECTORAL CENTRAL, per acord entre les taules
• TAULA ITINERANT, creades per acord, per la dispersió dels centres de treball

FUNCIONS DE LA MESA ELECTORAL

Realitzar el calendari i el cens electoral.

Determinar el nombre de meses pel dia de la votació i el nombre de representants a escollir.

Rebre i proclamar les candidatures.

Vigilar el desenvolupament del procés electoral.

Resoldre les reclamaciones que es presentin.

Presidir la votació i realitzar l’escrutini.

Extendre les actes i publicar els resultats de la votació. Presentar els resultats a l’Oficina Pública.

CENS ELECTORAL (I). QUI POT SER ELECTOR I ELEGIBLE

NO ES POT CONFONDRE EL CENS LABORAL (els i les que treballen, o hi han treballant durant l’any anterior a la data del preavís) AMB EL CENS ELECTORAL (els i les que voten)

7 dies després de la recepció de l’escrit de promoció, l’empresa remetrà el cens laboral a la Taula. És a partir d’aquest que es determina el nombre de membres a escollir al Comitè d’Empresa.

ÉS FONAMENTAL COMPROVAR QUE EL CENS LABORAL ÉS CORRECTE

CENS ELECTORAL (II). QUI POT SER ELECTOR I ELEGIBLE

La Taula Electoral amb el Cens Laboral elaborarà el Cens electoral, amb el següent criteri:

• Treballador/es electors/es: Majors de 16 anys / Antiguitat d’almenys 1 mes / Al moment de la votació
• Treballador/es elegibles: Majors de 18 anys / Antiguitat d’almenys 6 mesos (continuada o no) / Al moment de presentar-se la candidatura

Els treballadors estrangers poden ser també electors i elegibles, si reuneixen les condicions anteriors.

Tenen dret a vot els treballadors amb suspensió del contracte en cas d’incapacitat temporal, maternitat, privació de llibertat (si encara no hi condemna), permís per a formació professional, excedència per a funcions sindicals, vaga legal, suspensió per raons disciplinàries. També els acomiadats que constin en el cens, si l’acomiadament es troba impugnat.

CENS ELECTORAL (III). QUI POT SER ELECTOR I ELEGIBLE

La Taula ha de publicar el CENS PROVISIONAL, per tal de que en 72 hores tots els i les treballadores puguin consultar les seves dades i demanar esmenes.

Un cop passat aquest temps és EL CENS DEFINITIU D’ELECTORS

Cal comprovar especialment que no hi hagi errors en les dades personals de les nostres candidates i afiliades.

DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE REPRESENTANTS A ESCOLLIR (I)

El nombre de membres d’un CE depèn del nombre de treballadores de l’empresa. Escala definida en l’art. 66 ET:

• 50-100 treballadores: 5 delegades
• 101-250 treballadores: 9 delegades
• 251-500 treballadores: 13 delegades
• 501-750 treballadores: 17 delegades
• 751-1.000 treballadores: 21 delegades
• 1.001 en endavant: 2 per cada 1.000 o fracció, fins a un màxim de 75 delegades

DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE REPRESENTANTS A ESCOLLIR (II)

Els contractes indefinits, fixes, fixes discontinus, o eventuals amb durada superior a un any es computen com a 1 treballador.

Els contractes eventuals de menys d’un any es computen com a 1 treballador per cada 201 jornades treballades.

Un cop determinat el nombre de representants, s’han de distribuir per col·legi.

Formula per a determinar el nombre de representants de cada col·legi:  (Nombre de delegades a escollir) x (Nombre de treballadores en el cens del col·legi) / (Nombre total de treballadores en el cens laboral)

RECLAMACIONS AL CENS ELECTORAL

Han de fer-se a la Mesa per escrit. Ens quedem còpia signada per un membre d’aquesta, amb la data i l’hora.

Motius freqüents de reclamació:

• Rectificació d’errors en les dades personals (nom i cognoms, DNI, antiguitat…)
• Inclusió o exclusió d’una persona del Cens

CANDIDATURES: ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ (I)

Qui pot presentar candidatures?

• Els sindicats legalment constituïts
• Les coalicions de sindicats (coalicions electorals)
• Els i les treballadores amb aval d’un mínim del triple electors que dels llocs a cobrir

TOTS I TOTES LES CANDIDATES HAN DE SER ELEGIBLES PEL COL·LEGI CORRESPONENT

CANDIDATURES: ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ (II)

Cal estar atents a aquest punt. Cal presentar la Candidatura amb model normalitzat, amb les signatures dels i les candidates, i el o la representant legal del sindicat, amb poder notarial. Si no ho fem bé ens la poden impugnar.

És recomanable iniciar el procés d’elaboració de la llista el més aviat possible.

Cada candidatura ha de comptar almenys amb tants candidats com llocs a cobrir, però és recomanable presentar més, per possibles renúncies. Aquest punt és important, perquè podem perdre la llista per decaiment de candidats.

Una manera d’evitar pressions als nostres candidats és presentar la llista a la Mesa electoral l’últim dia de termini.

CANDIDATURES: PROCLAMACIÓ

El dia de la proclamació provisional de les candidatures és molt important. És el dia en el qual ens poden invalidar la candidatura. Cal estar present en tot moment a la Mesa.

És també el moment en el qual podem impugnar les candidatures dels altres sindicats, si veiem que no compleixen els requisits.

Contra l’acord de proclamació provisional es pot reclamar dins el dia hàbil següent. La Mesa ha de resoldre el primer dia laborable després de la reclamació.

El mateix dia que es resolen les reclamaciones la Mesa fa la proclamació definitiva de les candidatures. Qualsevol desacord l’hem de portar a arbitratge (si hem presentat reclamació prèvia).

Un cop proclamada la candidatura les renuncies de candidats no anul·len aquesta, mentre hi romanguin tants com el 60% dels llocs a cobrir.

CAMPANYA ELECTORAL

Es pot fer propaganda electoral des del moment de la proclamació de les candidatures fins el dia abans de la votació. No es pot fer abans de la proclamació cap propaganda demanant explícitament el vot.

Realització d’assemblees als centres de treball.

Denunciar qualsevol intent per part de l’empresari d’impedir-nos entrar al centre o centres de treball per a realitzar campanya.

PAPERETES DE CANDIDATURES PER A LA VOTACIÓ

La realització de les paperetes és responsabilitat de l’empresa. Facilitarem a la Mesa i a l’empresa la llista de la candidatura i el nostre logo.

Cal vigilar que el nostre logo i els noms de les nostres candidates a les paperetes siguin els correctes.

Cal vigilar que les paperetes de tots els sindicats siguin iguals (qualitat del paper, grandària de la mateixa i del logo, etc).

Qualsevol irregularitat l’hem de reclamar per escrit a la Mesa, i si no se subsana hem d’anar a arbitratge.

JORNADA DE REFLEXIÓ

No es pot realitzar campanya. Si algun sindicat en fa durant aquell dia presentarem reclamació a la Mesa.

EL VOT PER CORREU

Cal vigilar especialment amb el vot per correu. Els sindicats majoritaris abusen normalment d’aquest i en fan un ús fraudulent.

El vot per correu per part d’un elector requereix comunicació prèvia a la Mesa, des del dia següent a la convocatòria fins a 5 dies abans de la data de la votació. Les sol·licituds s’han de fet per correu certificat.

És recomanable que els nostres interventors sol·licitin diàriament a la Mesa les sol·licituds de vot per correu, per a controlar possibles fraus.

També és recomanable presentar escrit a la Mesa sol·licitant especial vigilància en el compliment de la normativa que regula el vot per correu.

INTERVENTORS. DOCUMENTACIÓ, PRESENTACIÓ A LA MESA. QUÈ CAL FER DURANT LA VOTACIÓ

Documentació: Escrit a la Mesa per a acreditar-se com a interventor (cal lliurar-lo al president), adhesius de la CGT, còpia del Cens electoral…

Els candidats també poden ser interventors.

Tots els sindicats poden nomenar un interventor per cada Mesa, amb un suplent per a cadascun d’ells, i apoderats pel procés electoral.

Vigilar que la Mesa estigui correctament constituida, que la urna estigui precintada, que les paperetes estiguin en ordre i no hagin estat manipulades, que no hi hagi propaganda demanant el vot.

Prendre nota de totes les incidències o irregularitats i fer-les constar en l’acta.

Vigilar especialment el vot per correu: Demanar-ne les sol·licituds a la Mesa i comprovar que totes presenten el segell de certificat. Qualsevol vot per correu que arribi un cop oberta la urna no és vàlid.

RECOMPTE DELS VOTS I ATRIBUCIÓ DE RESULTATS (I)

Els vots vàlids són:

• Els emesos correctament per una candidatura
• Si hi ha dos paperetes de la mateixa candidatura, val com 1 vot d’aquesta candidatura
• Els vots en blanc (sobre sense papereta o amb paper en blanc)

RECOMPTE DELS VOTS I ATRIBUCIÓ DE RESULTATS (II)

Són vots nuls:

• Les paperetes il·legibles, amb dibuixos o expressions escrites
• Amb candidats no proclamats
• Vots sense sobre
• Sobres amb dues candidatures

RECOMPTE DELS VOTS I ATRIBUCIÓ DE RESULTATS (III)

Atribució dels resultats:

• Només tindran representants les llistes amb almenys el 5% dels vots vàlids (vots a candidatures + vots en blanc).
• A cada llista amb almenys 5% dels vots se li donen els o les representants proporcionals
• El valor del delegat es determina segons la formula següent: ((Total vots a candidatures) – (Vots a candidatures per sota del 5%)) / (Nombre de delegades a escollir)

COMPLIMENTACIÓ DE LES ACTES

L’acta l’ha d’omplir la Mesa.

Model oficial.

S’hi recullen en aquesta les incidències que hi hagi hagut durant la votació.

La signen els membres de la Mesa, interventors, i el representant de l’empresa, si n’hi ha.

Cal comprovar que totes les dades són correctes, i especialment el recompte de vots.

PROCEDIMENT DE RECLAMACIONS, ARBITRATGE I DEMANDES

Cal tenir molt en compte sempre els procediments i els terminis de reclamació legalment establerts, tant per a fer-ho nosaltres, com per poder vigilar si els altres sindicats impugnen fora de termini o amb defectes de forma.

RECLAMACIÓ PRÈVIA A LA MESA

Qualsevol reclamació a la Mesa la farem per escrit. Demanarem còpia signada, amb la data i l’hora de presentació de la reclamació.

Reclamar abans que hagin passat 24 hores del fet que volem impugnar.

La Mesa ha de resoldre 24 hores màxim després de la reclamació. Si no diu res s’entén que és resolució negativa.

Si resol en contra nostra, podem acudir al procediment arbitral.

PROCEDIMENT ARBITRAL

S’inicia presentant reclamació per escrit davant l’Oficina Pública. Abans no hagin passat 3 dies hàbils des de la resolució contrària de la Mesa.

No suposa la suspensió del procés electoral.

Cal lliurar una còpia amb acús de rebuda a totes les parts implicades (sindicats, empresa, Mesa).

En l’escrit cal acreditar haver presentat reclamació prèvia a la Mesa. És recomanable presentar en aquest les proves que tinguem en relació al fet reclamat o impugnat.

L’àrbitre ha de citar les parts interessades a les 24h de la recepció de l’escrit. La compareixença serà dins dels 3 dies hàbils següents.

Dins dels 3 dies posteriors a la compareixença l’àrbitre ha de resoldre mitjançant un Laude. Aquest pot desestimar la impugnació plantejada, o bé estimar-la, sigui parcialment o totalment.

DEMANDA D’IMPUGNACIÓ DE LAUDE

Els Laudes es poden impugnar en un Jutjat Social, en els tres dies posteriors al seu coneixement.

El judici ha de fer-se en un màxim de 5 dies a l’admisió de la demanda. És el demandant qui ha de provar la il·legalitat del Laude.

La sentència ha de ser dictada 3 dies després, i no es pot recórrer.

El procés judicial no suspèn en principi el procés electoral, tot i que el jutge té la capacitat per a paral·litzar-lo, a instància de part.


0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *