(En PDF: EleccionsSindicalsBasic)

Continguts de la Jornada de Formació

1. Representació unitària I: Delegats de Personal
2. Representació unitària II: Comitè Empresa
3. Qui pot promoure Eleccions Sindicals a un Centre de Treball?
4. Com es promouen les Eleccions Sindicals?
5. CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL. On podem promoure Eleccions Sindicals?
6. Causes de la promoció d’Eleccions Sindicals
7. Constitució i funcions de les Taules Electorals
8. Qui pot votar?
9. Qui pot presentar candidatures?
10. La votació
11. El recompte de vots

1. Representació unitària I: Delegats de Personal

Òrgans de representació unitària d’empreses entre 6 i 30 treballadors (1 Delegat) i 31 i 49 treballadors (3 Delegats)

Òrgan que actua de forma mancomunada (conjunta)

No es possible en empreses de menys de 6 treballadors/es

En empreses de 6 a 10 treballadors ha d’haver acord dels treballadors/es, abans de les eleccions, o després (amb votació de la majoria)

2. Representació unitària II: Comitè Empresa

Òrgan de representació en empreses o Centres de Treball de més de 50 treballadors

El número de membres del Comitè és:

En empreses de 50 a 100 treballadors/es són 5 membres del Comitè d’Empresa
En empreses de 101 a 250 treballadors/es són 9 membres del Comitè d’Empresa
En empreses de 251 a 500 treballadors/es són 13 membres del Comitè d’Empresa
En empreses de 501 a 750 treballadors/es són 17 membres del Comitè d’Empresa
En empreses de 751 a 1000 treballadors/es són 21 membres del Comitè d’Empresa
En empreses de 1001 treballadors/es en endavant són 2 membres del Comitè d’Empresa per cada 1000 treballadors/es, amb un màxim de 75

Excepcions:

Es pot fer Comitè d’Empresa en empreses amb menys de 50 treballadors/es però que els tinguin en diferents Centres de Treball a la mateixa província o en municipis limítrofs

Es pot fer Comitè d’Empresa en empreses amb una empresa amb un Centre de Treball amb més de 50 treballadors/es i amb uns altres amb menys de 50 treballadors/es es faran dos Comitès d’Empresa.

3. Qui pot promoure Eleccions Sindicals a un Centre de Treball Treball?

– Les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit estatal, a la Comunitat Autònoma o àmbit funcional o territorial

– Les organitzacions sindicals amb un mínim del 10% a l’empresa

– Els propis treballadors/es per acord majoritari

Qui pot convocar Eleccions Sindicals per Promoció Generalitzada?

– Les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit concret, amb un mínim conjunt del 50%

4. Com es promouen les Eleccions Sindicals? I

Mitjançant el PREAVÍS, que ha de comptar amb els següents requisits:

– Model Oficial
– Els promotors han d’estar legitimats
– Determinació data d’inici del procés electoral
– Dades de l’empresa (denominació, direcció,…)
– En cas d’acord majoritari dels i les treballadores, cal aportar acta de l’acord amb totes les dades
– En cas de promoció generalitzada cal adjuntar acord majoritari per a promoure-les

ÉS MOLT IMPORTANT POSAR TOTES LES DADES I CORRECTAMENT, ENCARA QUE NOMÉS SERÀ NUL EL PREAVÍS SI OBSTACULITZA LA PARTICIPACIÓ D’ALTRES SINDICATS

TAMBÉ ÉS MOLT IMPORTANT SABER QUE UNA VEGADA INICIAT EL PROCÉS ELECTORAL NO ES POT “RENUNCIAR”, I PER TANT AL PRESENTAR EL PREAVÍS HEM DE TENIR MOLT CLAR QUE PUGUEM PRESENTAR CANDIDATURA DE CGT

4. Com es promouen les Eleccions Sindicals Sindicals? II

En cas de concurrència de promotors en les Eleccions Sindicals, serà vàlid el primer PREAVÍS registrat, sempre i quan els següents preavisos no siguin de la majoria sindical de l’empresa

És obligació dels promotors comunicar-ho a l’empresa i a la Oficina Pública de la Autoritat Laboral

Obligacions de l’empresari:

– Publicació del Preavís
– Donar trasllat del Preavís als i les representants dels i les treballadores, i comunicar-ho a les persones que formaran la Mesa Electoral
– Facilitar el Cens laboral
– Donar mitjans necessaris a la Taula Electoral, i facilitar les reunions, locals i tablons pels sindicats
– Facilitar els mitjans per l’exercici del vot

5. CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL.

On podem promoure Eleccions Sindicals Sindicals?

La unitat d’àmbit de les Eleccions Sindicals és el Centre de Treball, la unitat productiva amb organització específica donada d’alta com a tal a la Autoritat Laboral (encara que es pot presentar prova en contra)

La definició del Centre de Treball ocasiona molts conflictes.

Sota cap concepte l’empresari pot utilitzar les seves facultats organitzatives per alterar les expectatives de representativitat sindical, i qualsevol actuació en aquest sentit seria una infracció en el dret fonamental a la llibertat sindical i seria nul.

6. Causes de la promoció d’Eleccions Eleccions Sindicals

Les Eleccions TOTALS:

– Per finalització del mandat de 4 anys (es pot fer quan faltin tres mesos)
– Per declaració de nul·litat del procediment electoral
– Per revocació del mandat electoral en assemblea
– Al transcórrer 6 mesos des de l’inici de l’activitat del Centre de Treball

Les Eleccions PARCIALS:

– Per augment de la plantilla del Centre de Treball
– Per a Cobrir llocs vacants

7. Constitució i funcions de les Taules Electorals

Està composta de:

– PRESIDENT: el treballador/a més antic de l’empresa
– VOCAL: el treballador/a de més edat de l’empresa
– SECRETARI: el treballador/a més jove de l’empresa

Mai es pot ser alhora candidat/a a les eleccions i membre de la Taula.

Els acords de la Taula són per majoria de vots.

Cada sindicat podrà nomenar un INTERVENTOR/A per cada Taula Electoral

Tipus de Taules:

– TAULA ELECTORAL ÚNICA, en un Centre de Treball amb un únic col·legi
– TAULA ELECTORAL DE COL·LEGI: quan la plantilla es divideixi en dos grups professionals (tècnics i Administratius / Especialistes i no Qualificats)
– TAULA ELECTORAL CENTRAL, per acord entre les taules
– TAULA ITINERANT, creades per acord, per la dispersió dels centres de treball

8. Qui pot votar?

NO ES POT CONFONDRE EL CENS LABORAL (els i les que treballen) AMB EL CENS ELECTORAL (els i les que voten)

7 dies després de la recepció de l’escrit de promoció, l’empresa remetràel cens laboral a la Taula

ÉS FONAMENTAL COMPROVAR QUE EL CENS LABORAL ÉS CORRECTE

La Taula Electoral amb el Cens Laboral elaborarà el Cens electoral, amb el següent criteri:

Treballador/es electors/es

– Majors de 16 anys / Antiguitat d’almenys 1 mes / Al moment de la votació

Treballador/es elegibles

– Majors de 18 anys / Antiguitat d’almenys 6 mesos / Al moment de presentar-se la candidatura

La Taula ha de publicar el CENS PROVISIONAL, per tal de que en 24 hores tots els i les treballadores puguin consultar les seves dades i demanar esmenes.

Un cop passat aquest temps és EL CENS DEFINITIU D’ELECTORS

9. Qui pot presentar candidatures?

– Els sindicats legalment constituïts
– les coalicions de sindicats (coalicions electorals)
– Els i les treballadores amb aval d’un mínim del triple electors que dels llocs a cobrir

TOTS I TOTES LES CANDIDATES HAN DE SER ELEGIBLES PEL COL·LEGI CORRESPONENT.

Cal estar atents a aquest punt.Cal presentar la Candidatura amb model normalitzat, amb les signatures dels i les candidates, i el o la representant legal de l’organització sindical.

Cada candidatura ha de comptar almenys amb tants candidats com llocs a cobrir, però és recomanable presentar més, per possibles renúncies o dimissions.

10. La votació

El vot ha de ser lliure, secret, personal i directe.

Les paperetes han de ser totes iguals i en sobres iguals

L’INTERVENTOR/A DE CGT HA DE DEIXAR CONSTÀNCIA DE QUALSEVOL INCIDÈNCIA, PER FACILITAR POSSIBLES IMPUGNACIONS.

Es pot votar presencialment o per correus, però HEM D’ANAR MOLT EN COMPTE AMB EL VOT PER CORREUS, DONCS S’HAN DETECTAT MOLTS ABUSOS I FRAUS PER CONTROLAR EL VOT

11. El recompte de vots

Els vots vàlids són:

– Els emesos correctament per una candidatura
– Si hi ha dos paperetes de la mateixa candidatura, val com 1 vot d’aquesta candidatura
– Els vots en blanc (sobre sense papereta o amb paper en blanc)

Són vots nuls:

– Les paperetes il·legibles, amb dibuixos o expressions escrites
– Amb candidats no proclamats
– Vots sense sobre
– Sobres amb dues candidatures

– Atribució dels resultats

Només tindran representants les llistes amb almenys el 5% dels vots vàlids (exclosos els vots en blanc).

A cada llista amb almenys 5% dels vots se li donen els o les representants proporcionals

Finalment el resultat es publica als taulells d’anuncis, amb còpia als sindicats


0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *