(En PDF: Diapos_HoresSindicals )

Regla General

El temps utilitzat pels Delegats de Prevenció per a l’exercici de les seves funcions s’ha de carregar al crèdit d’hores sindicals
Art. 37.1 LPRL

Excepcions

El temps utilitzat per a les següents tasques es considera treball efectiu i NO es carrega al crèdit d’hores sindicals:

 • Reunions del Comitè de Seguretat I Salut
 • Qualsevol altra reunió convocada per l’empresari en matèria de PRL
 • Acompanyament dels tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu del Medi Ambient de Treball
 • Acompanyament dels Inspectors/es de Treball en les visites al centre
 • Visites dels DPs al lloc on s’ha produït un accident de treball
 • Formació proporcionada per l’empresari als DPs

Art. 37.1 i 37.2, en relació al 36.2 a) i c) LPRL

Hores dedicades a tasques de representació dels treballadors/es FORA de l’horari de treball

STSJ BAL 246/2013
(…) Concluimos, por tanto, que las horas que los representantes unitarios o sindicales dedican a su actividad representativa, para el caso de que se desarrollen fuera de su horario de trabajo, han de deducirse de las horas de trabajo efectivo asignadas al representante. (…)

PROBLEMA…

 • Els DPs normalment són també membres dels Òrgans de Representació dels Treballadors
 • A més de les funcions de DP, han d’exercir també les funcions encomanades per l’Estatut dels Treballadors als Delegats de Personal o de Comitès d’Empresa en matèria laboral
 • La LPRL encomana moltes funcions als Delegats de Prevenció
 • La quantitat i complexitat dels temes que abarca la PRL, exigeix MOLTA dedicació

NO HI HA TEMPS!!

Interpretant la LPRL de forma àmplia, es pot entendre que els DPs que són també Delegats de Personal o de Comitè d’Empresa tenen doble crèdit d’hores sindicals:

 • Un per a exercir de Delegat de Personal o de Comitè d’Empresa
 • Un altre per a exercir de Delegat de Prevenció

La ITSS i els Tribunals han desestimat sistemàticament aquesta interpretació

Podem sol·licitar el doble crèdit a l’empresa, però no té sentit dedicar temps i esforç a presentar denúncies si l’empresari ens ho denega…

FORMACIÓ DELS DPs

Art. 37.2 LPRL
El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.

La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose
periódicamente si fuera necesario.

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.

Què s’entén per formació necessària?

En general, la ITSS aplica el criteri de considerar suficient la Formació de Tècnic de nivell Bàsic en PRL

Si volem sol·licitar formacions específiques sobre qüestions de PRL, és bo fer-ho per escrit fent constar que les considerem necessàries per a l’exercici de les nostres funcions com a DPs

Cursos de Tècnic Bàsic en PRL

Durada mínima = 30h
Si l’empresa desenvolupa activitats de l’Annex I del RSP, Durada mínima = 50h
(Radiacions ionitzants, agents tòxics o molt tòxics, prod químics d’alt risc, agents biològics 3 i 4, mineria i sondejos, inmersió, obres de construcció, siderúrgia i construcció naval, producció gasos, pols silici, electricitat Alta Tensió)

 • Demanem que la formació sigui presencial
 • Millor si el curs l’imparteixen diversos formadors, experts en cada una de les especialitats
 • Intentem rebre la formació als CSSL o l’INSHT

Possibles formes d’afrontar la situació

 • La LPRL és una llei de mínims i preveu que es millorin els mínims per la via de la negociació col·lectiva
 • Busquem sempre la interpretació més favorable als treballadors i intentem anar més enllà dels mínims legals
 • Sol·licitem raonadament allò que considerem convenient i forcem l’empresari a denegar-nos les nostres peticions
 • Siguem conscients dels mitjans que tenim a l’hora de fixar-nos objectius

La nostra feina és una cursa de resistència… NO ENS CREMEM!!

Categories: Salut laboral

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *